33 98823 3877
2020, 2019 , 2018 , 2017 , 2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 ,
2010, 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002
, 2001


.. 2021

.. Campeonato Capixaba de Enduro Regularidade


.. Campeonato Capixaba de Enduro F.I.M.

.. Copa MOL HONDA de Enduro F.I.
M.